PALVELUMME

henkilökohtainen apu

Mitä on henkilökohtainen apu? 

Henkilökohtainen apu vastaa vaikeavammaisen yksilön tarpeeseen toteuttaa omia valintojaan niin kodissaan kuin kodin ulkopuolella henkilön päivittäisissä toimissa. Henkilökohtainen avustaja tukee avustettavaa arkisissa asioissa kuten: liikkumisessa, pukeutumisessa, hygienian hoidossa, kodin siisteyden ylläpitämisessä, harrastuksissa, työssä, opiskelussa, sosiaalisissa tilanteissa, kaupassakäynnissä tai esimerkiksi viranomaisasioinnissa. 

Mikäli avun tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulee siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla.
 

Kellä on mahdollisuus saada henkilökohtaista apua?

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua sellaisissa tavanomaisissa elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse mikäli vamma tai sairaus ei rajoittaisi henkilöä selviämään niistä itse. 

Henkilökohtainen apu on olennainen osa palvelukokonaisuutta, joka mahdollistaa itsenäisen elämän vaikeavammaiselle henkilölle. Henkilökohtaisen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus. 

Palvelun myöntävä sosiaaliviranomainen arvioi yksilöllisesti välttämättömän avun tarpeen määrän huomioiden palvelusuunnitelman. Kun välttämättömän avun tarve on määritelty, määritellään tuntimäärä jonka avulla välttämätön apu pystytään vaikeavammaiselle tarjoamaan.

Henkilökohtaisen avun järjestämistavasta riippumatta vaikeavammainen ihminen itse päättää siitä mitä, missä, milloin ja miten hän saa henkilökohtaista apua ja sekä siitä, kuka häntä avustaa.
 

Erityisosaamiset

Henkilökunnallamme on osaamista neuropsykiatrisen erityiskirjon kohtaamiseen* ja meillä on kokemusta myös neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Meillä on osaamista myös viittomankielenohjauksessa.

* Yleisimmin tunnettuja neuropsykiatrisia häiriöitä ovat: Autisminkirjo, ADHD, Tourette ja Reittin oireyhtymä.

Neuropsykiatriset häiriöt vaikuttavat aivojen työskentelyyn ja toimintaan, joka tuottaa haasteita arjessa. Usein on myös tapauksia, jossa samalla henkilöllä voi olla useampia häiriöitä samanaikaisesti.

Neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivillä henkilöillä on usein vaikeuksia yhdessä tai useammassa seuraavista asioissa:

  • keskittyä asioihin yhtä pitkään kuin muut
  • impulssikontrollissa ja aktiviteettitason hallinnassa
  • sosiaalisissa tilanteissa
  • oppimisessa ja muistamisessa
  • itseilmaisussa suullisesti tai kirjallisesti
  • motoriikassa eli liikkumisessa
  • stressin- ja paineenkäsittelyssä

Millä toimialueella toimimme?

Tällä hetkellä toimintamme painottuu vielä enimmäkseen Rovaniemen alueelle ja olemme tällä alueella tuttu ja luotettu toimija. Meillä on asiakkuuksia myös naapurikunnissa ja kokemuksemme mahdollistaa laajentumisen myös uusiin kuntiin. 

Vaikket olisikaan rovaniemeläinen, ole siis rohkeasti yhteydessä meihin! Meille auttamisen halu ei ulotu ainoastaan lähiympäristöön vaan pyrimme mahdollistamaan myös sinulle antoisan avustajasuhteen.

Lue lisää henkilökohtaisesta avusta blogissamme.

Tarvitsetko henkilökohtaista apua? – Ota yhteyttä.  

 

Omaishoidon sijaisuus

omaishoidon sijaisuus

Mitä on omaishoidon sijaisuus?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka vammaisuudesta, sairaudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti ilman apua. Omaishoitajille kuuluu sitovassa omaishoitotilanteessa oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa ns. lakisääteiset vapaat. Näiden vapaiden järjestämiseksi on olemassa tilapäishoitoa sekä omaishoidon sijaisuus järjestely (nk. sijaishoito). 

Omaishoidon sijaisuus (sijaishoito) on vaihtoehto tilapäishoidolle. Tilapäishoito toteutetaan erimuotoisina laitoshoitojaksoina, joiden yleisimpiä toteuttamismuotoja on hoidettavan sijoittaminen hoivaosastolle, terveyskeskukseen, vanhainkotiin tai kehitysvammalaitokseen. 

Omaishoitolakiin vuonna 2011 lisättiin mahdollisuus omaishoitajan vapaiden järjestämiseen tilapäisen perhehoidon avulla tai toimeksiantosopimukseen perustuvan omaishoitajan sijaisen saamiseen kotiin. 

Paju haluaa mahdollistaa hoivattavalle vaihtoehdon jäädä kotiin tarjoamalla omaishoidon sijaisuus -palvelua. Autamme teitä löytämään luotettavan sijaisen sekä järjestämään asiat viranomaisten kanssa. Olkaa meihin yhteydessä, niin katsotaan yhdessä kuinka voisimme olla avuksi. 
 

Kellä on mahdollisuus saada omaishoidon sijaispalvelua eli sijaishoitoa? 

Omaishoidon sijaispalvelua on mahdollista hakea omaishoitaja, jolla on olemassa omaishoidon tuesta laadittu sopimus omaishoitajan ja kunnan kesken, jonka liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma. Kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun sijaistamisen tekemällä sijaisuuden toteuttajan kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta.

Sijaishoito edellyttää omaishoitajan ja hoidettavan henkilön suostumuksen, edellyttäen että järjestely arvioidaan hoidettavan henkilön edun mukaiseksi.
 

Erityisosaamiset? 

Henkilökunnallamme on osaamista neuropsykiatrisen erityiskirjon kohtaamiseen. Meillä on osaamista myös vanhuspuolen erityistarpeista. 
 

Millä toimialueella toimimme?

Tällä hetkellä toimimme aktiivisimmin Rovaniemen alueella, sekä alueemme lähikunnissa. Kuitenkin alamme vahvana osaajana meillä on mahdollisuus neuvotella palveluiden järjestämisvastuusta myös uusilla alueilla. Ole meihin siis rohkeasti yhteydessä ja selvitämme kuinka voisimme olla avuksi myös sinulle.

Vailla omaishoitajan sijaista?Ole meihin yhteydessä.

 

Ikäihmisten kuntouttava viriketoiminta

kuntouttava viriketoiminta

Mitä ikäihmisten kuntouttava viriketoiminta pitää sisällään? 

Ikäihmisille suunnattu palvelu, joka ylläpitää ihmisen kokonaisvaltaista toimintakykyä (fyysinen, psyykkinen & sosiaalinen) ja näin ollen mahdollistaa kotona asumisen pidempään. Yleensä kuntouttavaa viriketoimintaa pidetään päiväpalvelukeskuksissa ja palveluasumisen piirissä, mutta me Pajulla tarjoamme palvelua kotiin saakka.

Vanhuksen elämänhistoria, tarpeet ja toiveet ratkaisevat sen, millaista viriketoimintaa hän kaipaa. Viriketoiminnan muotoja voivat olla esim. tanssi, laulu, muistelu, ristikoiden tekeminen, tietovisailu, jumppa, ulkoilu tai jo olemassa olevien harrastusten tukemista. Periaatteena on kuitenkin järjestää yksilöllistä, asiakaslähtöistä palvelua, joka on myös mahdollisimman monipuolista. Palveluun voidaan sisällyttää myös tukea arjen askareista suoriutumiseen, kuten tukea asiointiin ja apua kotitöiden suorittamiseen.
 

Millaista hyötyä viriketoiminnasta on asiakkaalle?

Viriketoiminta on kuntouttavaa toimintaa ja samalla mielekästä ja mukavaa ajanvietettä ikääntyneille. Parhaimmillaan se antaa sisältöä ikäihmisen arkipäiviin ja estää näin apaattisuutta ja masennusta. On todettu, että esim. muistisairauksien etenemistä voidaan hidastaa kuntouttavalla viriketoiminnalla. Viriketoiminnalla on näin ollen suuri merkitys ikäihmisen hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

Säännönmukainen viriketoiminta on hyvä vaihtoehto tai lisätuki päiväpalveluille, sillä viriketoiminnassa luodaan henkilökohtainen suhde ohjaajan ja ikäihmisen välille. Kestävä ohjaaja-asiakassuhde avaa keskusteluyhteyden ja ohjaaja näkee läheltä ikäihmisen arjen, jolloin pystyy tarpeen tullen auttamaan ikäihmistä lisätuen saantiin.
 

Kuinka saada kuntouttavaa viriketoimintaa?

Mikäli haluat saada lisätietoa viriketoiminnasta itsellesi tai omaisellesi ole meihin yhteydessä. Yhdessä selvitämme millainen viriketoiminta olisi juuri teidän tapauksessanne sopiva.

Viriketoiminnan voidaan tulkita täyttävän kotitalousvähennykseen oikeuttavat ehdot ja näin ollen itse ostettu tai lähiomaiselle ostettu viriketoimintapalvelu. Kotivähennyksen sovellettavuudesta lisätietoa voi pyytää verohallinnolta tai lukea asiasta verohallinnon sivuilta.

Suunnitellaan sinulle toimiva virikepalvelu kokonaisuus –
Ole meihin yhteydessä.